رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دکتر محمدباقر خرمشاد به سمت معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد.

دکتر محمدباقر خرمشاد به سمت معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد.

دکتر محمدباقر خرمشاد به سمت معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد.