رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گاهی ممکن است کاری که از دست لوطی در یک محله برمی آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد

گاهی ممکن است کاری که از دست لوطی در یک محله برمی آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد رئیس قوه قضائیه: هنوز آنگونه که باید از ظرفیت های مردمی در جهت صلح و سازش و حل اختلافات استفاده نکرده ایم گاهی ممکن است کاری که از دست لوطی در یک محله برمی آید، از […]

گاهی ممکن است کاری که از دست لوطی در یک محله برمی آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد

رئیس قوه قضائیه: هنوز آنگونه که باید از ظرفیت های مردمی در جهت صلح و سازش و حل اختلافات استفاده نکرده ایم

گاهی ممکن است کاری که از دست لوطی در یک محله برمی آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد /میزان