رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اشتری: جرم و مجازات تعیین شده باهم تناسب ندارد

اشتری: جرم و مجازات تعیین شده باهم تناسب ندارد رئیس پلیس کشور: جرم و مجازات تعیین شده با یکدیگر تناسب ندارد؛ در هر صورت هزینه جرم پایین است. باید مجازات تعیین شده به حدی باشد که مجرم جرأت نکند مرتکب جرم شود.

اشتری: جرم و مجازات تعیین شده باهم تناسب ندارد

رئیس پلیس کشور:
جرم و مجازات تعیین شده با یکدیگر تناسب ندارد؛ در هر صورت هزینه جرم پایین است.

باید مجازات تعیین شده به حدی باشد که مجرم جرأت نکند مرتکب جرم شود.