رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر تابلوی ساختمان وزارت زنان افغانستان

تغییر تابلوی ساختمان وزارت زنان افغانستان «وزارت زنان» به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف، نهی از منکر تغییر داده شد

تغییر تابلوی ساختمان وزارت زنان افغانستان

«وزارت زنان» به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف، نهی از منکر تغییر داده شد