رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت غیر حضوری ۸۶ درصد درخواستهای خرید سربازی در سامانه ۳۰۷۰

ثبت غیر حضوری ۸۶ درصد درخواستهای خرید سربازی در سامانه ۳۰۷۰ نتایج یافته های مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی در خصوص وضعیت خدمات این سازمان در زمان اجرای طرح ۳۰۷۰ ( غیرحضوری کردن خدمات) تا پایان خرداد ۱۴۰۰ حاکی از استقبال بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان از خدمات غیرحضوری این سازمان […]

ثبت غیر حضوری ۸۶ درصد درخواستهای خرید سربازی در سامانه ۳۰۷۰

نتایج یافته های مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی در خصوص وضعیت خدمات این سازمان در زمان اجرای طرح ۳۰۷۰ ( غیرحضوری کردن خدمات) تا پایان خرداد ۱۴۰۰ حاکی از استقبال بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان از خدمات غیرحضوری این سازمان است. به طوری که برخی درخواست خدمات ۱۰۰درصد غیرحضوری انجام می شود.