رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان ثبت اسناد کشور: برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک کافیست

سازمان ثبت اسناد کشور: برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک کافیست و لزومی به اخذ تاییدیه نقل و انتقال نیست.

سازمان ثبت اسناد کشور: برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک کافیست و لزومی به اخذ تاییدیه نقل و انتقال نیست.