رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناورهای صید ترال به نفع دولت ضبط می‌شوند

شناورهای صید ترال به نفع دولت ضبط می‌شوند علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان: دریا موهبتی الهی است و باید از آن به عنوان امانتی برای آیندگان مراقبت نماییم و این امر مستلزم قاطعیت در حفاظت از زیستگاه‌های آبزیان و برخورد جدی با متخلفین است. در راستای مقابله با صیدهای غیرمحاز، شناورهای صید ترال به […]

شناورهای صید ترال به نفع دولت ضبط می‌شوند

علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان:

دریا موهبتی الهی است و باید از آن به عنوان امانتی برای آیندگان مراقبت نماییم و این امر مستلزم قاطعیت در حفاظت از زیستگاه‌های آبزیان و برخورد جدی با متخلفین است.

در راستای مقابله با صیدهای غیرمحاز، شناورهای صید ترال به نفع دولت ضبط می‌شوند.

برخورد با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت قرار گیرد و سرشاخه‌های این امر شناسایی و دستگیر شوند.

باید در واگذاری ساحل و زمین به سرمایه‌گذار بیشترین دقت صورت گیرد.