رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق همزمان واکسن آنفلوآنزا و کرونا منعی ندارد

تزریق همزمان واکسن آنفلوآنزا و کرونا منعی ندارد رئیس گروه بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: تزریق واکسن غیرفعال آنفلوانزا همزمان ولی تزریق در محل متفاوت با سایر واکسن ها از جمله واکسن کرونا منعی ندارد.

تزریق همزمان واکسن آنفلوآنزا و کرونا منعی ندارد

رئیس گروه بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

تزریق واکسن غیرفعال آنفلوانزا همزمان ولی تزریق در محل متفاوت با سایر واکسن ها از جمله واکسن کرونا منعی ندارد.