رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر علی سلاجقه را به سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست» منصوب کرد.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر علی سلاجقه را به سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست» منصوب کرد.