رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


٢٣ مهر پایان ماموریت غریب‌آبادی در وین

٢٣ مهر پایان ماموریت غریب‌آبادی در وین کاظم غریب‌آبادی در توییتی از پایان ماموریت خود به عنوان سفیر و نماینده دائمی ایران در وین در روز ١۵ اکتبر (٢٣ مهر) خبر داد

٢٣ مهر پایان ماموریت غریب‌آبادی در وین

کاظم غریب‌آبادی در توییتی از پایان ماموریت خود به عنوان سفیر و نماینده دائمی ایران در وین در روز ١۵ اکتبر (٢٣ مهر) خبر داد