رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضعیت فیلترینگ در کشورهای جهان

وضعیت فیلترینگ در کشورهای جهان؛ ایران در بین کشورهای با فیلترینگ گسترده اینترنت کشورهای با رنگ قرمز بیشترین فیلترینگ، کشورهای سبز اینترنت آزاد و بدون فیلتر، کشورهای با رنگ زرد در بعضی موارد فیلتر اعمال می‌کنند./خوزتاب

وضعیت فیلترینگ در کشورهای جهان؛
ایران در بین کشورهای با فیلترینگ گسترده اینترنت

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین فیلترینگ، کشورهای سبز اینترنت آزاد و بدون فیلتر، کشورهای با رنگ زرد در بعضی موارد فیلتر اعمال می‌کنند./خوزتاب