رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزافه‌گویی جدید علی‌اف علیه ایران

گزافه‌گویی جدید علی‌اف علیه ایران ‏رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در ادامه ادعاهای ضد ایرانی روزهای اخیر خود، اینبار ایران را به کمک به ارمنستان برای قاچاق مواد مخدر به اروپا متهم کرد!

گزافه‌گویی جدید علی‌اف علیه ایران

‏رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در ادامه ادعاهای ضد ایرانی روزهای اخیر خود، اینبار ایران را به کمک به ارمنستان برای قاچاق مواد مخدر به اروپا متهم کرد!