رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان اعدام در ملاعام را ممنوع کرد

طالبان اعدام در ملاعام را ممنوع کرد دولت تحت اداره طالبان در افغانستان طی حکمی اجرای علنی اعدام مجرمین در این کشور را به جز در مواردی که دادگاه عالی حکم به اجرایش داده باشد، ممنوع اعلام کرد.

طالبان اعدام در ملاعام را ممنوع کرد

دولت تحت اداره طالبان در افغانستان طی حکمی اجرای علنی اعدام مجرمین در این کشور را به جز در مواردی که دادگاه عالی حکم به اجرایش داده باشد، ممنوع اعلام کرد.