رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: دنیای بدون جمهوری اسلامی دنیای بسیار تاریکی است

وزیر کشور: دنیای بدون جمهوری اسلامی دنیای بسیار تاریکی است امروز جمهوری اسلامی رمز امید و مرکز توجه جهان است. یک لحظه فکر کنید که جمهوری اسلامی نبود، این دنیا چگونه بود؟

وزیر کشور: دنیای بدون جمهوری اسلامی دنیای بسیار تاریکی است

امروز جمهوری اسلامی رمز امید و مرکز توجه جهان است. یک لحظه فکر کنید که جمهوری اسلامی نبود، این دنیا چگونه بود؟