رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: نه پیامبر و نه امامان ما هیچ کدام «تک همسر» نبودند

‏نماینده مجلس: نه پیامبر و نه امامان ما هیچ کدام «تک همسر» نبودند حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که باید درباره قوانین ازدواج به زندگی پیامبر و امامان دقت کنیم، گفته پیامبر چندین همسر داشتند، امامان ماهیچ کدام تک همسر نبودند،پس آن‌ها چگونه زندگی می‌کردند؟/شرق

‏نماینده مجلس: نه پیامبر و نه امامان ما هیچ کدام «تک همسر» نبودند

حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که باید درباره قوانین ازدواج به زندگی پیامبر و امامان دقت کنیم، گفته پیامبر چندین همسر داشتند، امامان ماهیچ کدام تک همسر نبودند،پس آن‌ها چگونه زندگی می‌کردند؟/شرق