رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شد

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شد در نشست امروز هيات دولت دکتر علی بهادری جهرمی سخنگو و رئيس شورای اطلاع رسانی دولت شد. بهادری جهرمی به عنوان جوانترين عضو كابينه، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شد

در نشست امروز هيات دولت دکتر علی بهادری جهرمی سخنگو و رئيس شورای اطلاع رسانی دولت شد.

بهادری جهرمی به عنوان جوانترين عضو كابينه، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است.