رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه ترکیه در محل وزارت امور خارجه

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه ترکیه در محل وزارت امور خارجه

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه ترکیه در محل وزارت امور خارجه