رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فایزر برای دسترسی جهانی به قرص های کرونای خود توافق کرد

فایزر برای دسترسی جهانی به قرص های کرونای خود توافق کرد شرکت داروسازی فایزر و کمیته ثبت اختراعات داروها سه شنبه اعلام کرد: فایزر داوطلبانه قرارداد مجوزی را امضا کرد که امکان می دهد قرص های کرونای این شرکت، پس از کسب مجوز، در کشورهای غیرثروتمند نیز توزیع شود.

فایزر برای دسترسی جهانی به قرص های کرونای خود توافق کرد

شرکت داروسازی فایزر و کمیته ثبت اختراعات داروها سه شنبه اعلام کرد: فایزر داوطلبانه قرارداد مجوزی را امضا کرد که امکان می دهد قرص های کرونای این شرکت، پس از کسب مجوز، در کشورهای غیرثروتمند نیز توزیع شود.