رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تداوم قاچاق خاک به کشور‌های حاشیه خلیج فارس

تداوم قاچاق خاک به کشور‌های حاشیه خلیج فارس «رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست: با وجود ممنوعیت‌های قانونی موجود، همچنان شاهد قاچاق خاک ایران به کشور‌های همسایه هستیم فرسایش خاک به از بین رفتن امنیت غذایی یک کشور منجر می‌شود و تبعات اقتصادی, زیست محیطی و اقلیمی بسیاری را به دنبال دارد

تداوم قاچاق خاک به کشور‌های حاشیه خلیج فارس

«رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست: با وجود ممنوعیت‌های قانونی موجود، همچنان شاهد قاچاق خاک ایران به کشور‌های همسایه هستیم

فرسایش خاک به از بین رفتن امنیت غذایی یک کشور منجر می‌شود و تبعات اقتصادی, زیست محیطی و اقلیمی بسیاری را به دنبال دارد