رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با کارمندانی که بدون عذر پزشکی واکسن نزده‌اند، برخورد می‌کنیم

با کارمندانی که بدون عذر پزشکی واکسن نزده‌اند، برخورد می‌کنیم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی: اگر پزشکی تأیید کند، تزریق واکسن برای کارمندی زیان‌بار است، او مستثنی است. لطیفی: تعداد این کارمندان بسیار اندک است و کمتر از ۵ درصد آن‌ها را شامل می‌شود.

با کارمندانی که بدون عذر پزشکی واکسن نزده‌اند، برخورد می‌کنیم

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی: اگر پزشکی تأیید کند، تزریق واکسن برای کارمندی زیان‌بار است، او مستثنی است.

لطیفی: تعداد این کارمندان بسیار اندک است و کمتر از ۵ درصد آن‌ها را شامل می‌شود.