رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیوان عالی قتل غیرعمد برای حمید صفت را تایید کرد

دیوان عالی قتل غیرعمد برای حمید صفت را تایید کرد حمید شاهرخی، وکیل حمید صفت: شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه قطعی ضمن رد فرجام خواهی معترضین رأی فرجام خواسته مبنی بر برائت حمید صفت از قتل عمد را تأیید کرد. رأی قتل است و از نظر دادگاه حمید صفت مرتکب قتل عمد […]

دیوان عالی قتل غیرعمد برای حمید صفت را تایید کرد

حمید شاهرخی، وکیل حمید صفت:

شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه قطعی ضمن رد فرجام خواهی معترضین رأی فرجام خواسته مبنی بر برائت حمید صفت از قتل عمد را تأیید کرد. رأی قتل است و از نظر دادگاه حمید صفت مرتکب قتل عمد نشده و فقط باید جنبه عمومی جرم طی شود./مهر