رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احکام جدید در قوه قضائیه

احکام جدید در قوه قضائیه طی احکامی از سوی رئیس قوه قضائیه، علی القاصی‌مهر به عنوان رئیس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران منصوب شدند.

احکام جدید در قوه قضائیه

طی احکامی از سوی رئیس قوه قضائیه، علی القاصی‌مهر به عنوان رئیس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران منصوب شدند.