رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود سپرده ۱۰ تا ۱۸ درصدی

الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود سپرده ۱۰ تا ۱۸ درصدی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده است.

الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود سپرده ۱۰ تا ۱۸ درصدی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده است.