رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏٢٠٢٢ می‌تواند سال پایان مرحله حاد کرونا باشد.

‏سازمان بهداشت جهانی: ٢٠٢٢ می‌تواند سال پایان مرحله حاد کرونا باشد.

‏سازمان بهداشت جهانی: ٢٠٢٢ می‌تواند سال پایان مرحله حاد کرونا باشد.