رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر امور خارجه: ‏مذاکرات وین در مسير طبيعی و خوب جریان دارد

وزیر امور خارجه: ‏مذاکرات وین در مسير طبيعی و خوب جریان دارد ابتکارات طرف ایرانی این فضا را رقم زده است اکنون این طرف غربی است که باید نشان دهد آیا حسن نیت و اراده جدی برای توافق خوب دارد.

وزیر امور خارجه: ‏مذاکرات وین در مسير طبيعی و خوب جریان دارد

ابتکارات طرف ایرانی این فضا را رقم زده است

اکنون این طرف غربی است که باید نشان دهد آیا حسن نیت و اراده جدی برای توافق خوب دارد.