رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیروزجا پدیده شطرنج جهان در ۲۰۲۱ شد

فیروزجا پدیده شطرنج جهان در ۲۰۲۱ شد با اعلام سایت chess.com علیرضا فیروزجا به عنوان پدیده شطرنج جهان و نفر دوم برترین شطرنج بازهای سال ۲۰۲۱ قرار گرفت شایان ذکر است از دو سال پیش فیروزجا به فرانسه مهاجرت کرده و با پرچم این کشور در مسابقات مختلف حاضر می شود

فیروزجا پدیده شطرنج جهان در ۲۰۲۱ شد

با اعلام سایت chess.com علیرضا فیروزجا به عنوان پدیده شطرنج جهان و نفر دوم برترین شطرنج بازهای سال ۲۰۲۱ قرار گرفت

شایان ذکر است از دو سال پیش فیروزجا به فرانسه مهاجرت کرده و با پرچم این کشور در مسابقات مختلف حاضر می شود