رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویری از ورود سرپرست وزارت خارجه طالبان و تیم همراه به ایران

تصاویری از ورود سرپرست وزارت خارجه طالبان و تیم همراه به ایران

تصاویری از ورود سرپرست وزارت خارجه طالبان و تیم همراه به ایران