رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی تعیین شد

شرایط لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی تعیین شد به موجب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل تمامی ‌شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام […]

شرایط لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی تعیین شد

به موجب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل تمامی ‌شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ‌شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ‌شرکت‌های تابعه آنها) و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولین آئین‌نامه مذکور هستند.