رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طعنه همتی به دولت سیزدهم

طعنه همتی به دولت سیزدهم؛ رشد نزدیک ٣٠درصدی پایه پولی در شرایط رشد ٢.۵برابری درآمدهای نفتی؟

طعنه همتی به دولت سیزدهم؛

رشد نزدیک ٣٠درصدی پایه پولی در شرایط رشد ٢.۵برابری درآمدهای نفتی؟