رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداقل حقوق سربازان ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان

حداقل حقوق سربازان ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رییس مجلس گفت که بر اساس مصوبه مجلس در بودجه۱۴۰۱، عموم سربازان حداقل ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و سربازان متاهل حداقل ۵ میلیون تومان حقوق خواهند گرفت.

حداقل حقوق سربازان ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان

رییس مجلس گفت که بر اساس مصوبه مجلس در بودجه۱۴۰۱، عموم سربازان حداقل ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و سربازان متاهل حداقل ۵ میلیون تومان حقوق خواهند گرفت.