رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات نقل و انتقال خودرو برعهده فروشنده باقی خواهد ماند

مالیات نقل و انتقال خودرو برعهده فروشنده باقی خواهد ماند منظوری ،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور : مالیات نقل و انتقال خودرو در صورت عدم پرداخت برعهده فروشنده باقی خواهد ماند و فروشنده بدهکار مالیاتی تلقی می شود.

مالیات نقل و انتقال خودرو برعهده فروشنده باقی خواهد ماند

منظوری ،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور :

مالیات نقل و انتقال خودرو در صورت عدم پرداخت برعهده فروشنده باقی خواهد ماند و فروشنده بدهکار مالیاتی تلقی می شود.