رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش «موقعیت مهدی» از مرز ۵ میلیارد تومان گذشت

فروش «موقعیت مهدی» از مرز ۵ میلیارد تومان گذشت با حضور بیش از ۱۵۰ هزار مخاطب در سینماهای سراسر کشور، «موقعیت مهدی» از فروش ۵ میلیارد تومان عبور کرد.

فروش «موقعیت مهدی» از مرز ۵ میلیارد تومان گذشت

با حضور بیش از ۱۵۰ هزار مخاطب در سینماهای سراسر کشور، «موقعیت مهدی» از فروش ۵ میلیارد تومان عبور کرد.