رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق چهارمین دوز واکسن کرونا به رییس جمهوری آمریکا

تزریق چهارمین دوز واکسن کرونا به رییس جمهوری آمریکا جو بایدن رییس جمهوری ۷۸ ساله آمریکا دومین دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق کرد. او همزمان با تزریق دومین دوز یادآور ، به شهروندان آمریکایی بالای ۵۰ سال و افراد دارای نقص سیستم ایمنی توصیه کرد دومین دوز یادآور را هم تزریق کنند.

تزریق چهارمین دوز واکسن کرونا به رییس جمهوری آمریکا

جو بایدن رییس جمهوری ۷۸ ساله آمریکا دومین دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق کرد.

او همزمان با تزریق دومین دوز یادآور ، به شهروندان آمریکایی بالای ۵۰ سال و افراد دارای نقص سیستم ایمنی توصیه کرد دومین دوز یادآور را هم تزریق کنند.