رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاضل میبدی:اگر بی حجابی علت گرانی است؟

فاضل میبدی:اگر بی حجابی علت گرانی است؟ باید دنیا قحطی گرفته باشد. کمی فکرکنید!

فاضل میبدی:اگر بی حجابی علت گرانی است؟ باید دنیا قحطی گرفته باشد. کمی فکرکنید!