رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: افزایش قیمت اینترنت قابل قبول نیست

نماینده مجلس: افزایش قیمت اینترنت قابل قبول نیست فرهنگی، نماینده مجلس با بیان اینکه ضعف مدیریت در حوزه ارتباطات بسیار آشکار است، گفت: در شرایطی که سرعت اینترنت کاهش یافته است، افزایش قیمت بسته های اینترنت قابل قبول نیست. در کشورهای مشابه قیمت اینترنت پایین تر از کشور ما است. حال آنکه کیفیت و سرعت […]

نماینده مجلس: افزایش قیمت اینترنت قابل قبول نیست

فرهنگی، نماینده مجلس با بیان اینکه ضعف مدیریت در حوزه ارتباطات بسیار آشکار است، گفت: در شرایطی که سرعت اینترنت کاهش یافته است، افزایش قیمت بسته های اینترنت قابل قبول نیست.

در کشورهای مشابه قیمت اینترنت پایین تر از کشور ما است. حال آنکه کیفیت و سرعت اینترنت بسیار بهتر است. پس قابل قبول نیست که سرعت اینترنت را کم کرده و بعد تعرفه بسته های اینترنت را زیاد کنند./ایسنا