رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود دادستانی تهران به ارتقای ایمنی بازار بزرگ

ورود دادستانی تهران به ارتقای ایمنی بازار بزرگ مرتضی تورک، معاون دادستان تهران: دادستانی تهران با توجه به وضعیت نا‎ایمن بازار تهران و وقوع آتش سوزی‌های مکرر و همچنین به منظور حفظ حقوق عامه به موضوع ارتقای ایمنی بازار بزرگ ورود کرده است. مقرر شد کارگروه ویژه ارتقاء ایمنی بازار در دادستانی تشکیل شود.

ورود دادستانی تهران به ارتقای ایمنی بازار بزرگ

مرتضی تورک، معاون دادستان تهران:

دادستانی تهران با توجه به وضعیت نا‎ایمن بازار تهران و وقوع آتش سوزی‌های مکرر و همچنین به منظور حفظ حقوق عامه به موضوع ارتقای ایمنی بازار بزرگ ورود کرده است.

مقرر شد کارگروه ویژه ارتقاء ایمنی بازار در دادستانی تشکیل شود.