رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست کپی مدارک هویتی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است

درخواست کپی مدارک هویتی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای بر ممنوعیت کپی مدارک هویتی در ازای ارائه خدمت تاکید کرد.

درخواست کپی مدارک هویتی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است

سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای بر ممنوعیت کپی مدارک هویتی در ازای ارائه خدمت تاکید کرد.