رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سامانه پاکنا نظام پرداخت حقوق‌ها را اصلاح کرد

سامانه پاکنا نظام پرداخت حقوق‌ها را اصلاح کرد خاندوزی، وزیر اقتصاد: بسیاری از پرداختی‌ها تا پارسال بیرون از نظامات رسمی بود که با راه اندازی سامانه پاکنا، اصلاح شدند. باید امسال یعنی در سال پایانی این برنامه، احکام مربوط به شفافیت حقوق و دستمزدها در کشور اجرایی شوند.

سامانه پاکنا نظام پرداخت حقوق‌ها را اصلاح کرد

خاندوزی، وزیر اقتصاد: بسیاری از پرداختی‌ها تا پارسال بیرون از نظامات رسمی بود که با راه اندازی سامانه پاکنا، اصلاح شدند.

باید امسال یعنی در سال پایانی این برنامه، احکام مربوط به شفافیت حقوق و دستمزدها در کشور اجرایی شوند.