رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپل – آبادان

ریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپل – آبادان

ریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپل – آبادان