رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت به کارت هم مشمول مالیات خواهد شد

کارت به کارت هم مشمول مالیات خواهد شد سازمان امور مالیاتی در خصوص اصنافی که مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند، پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

کارت به کارت هم مشمول مالیات خواهد شد

سازمان امور مالیاتی در خصوص اصنافی که مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند، پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.