رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان ملل نام ترکیه را تغییر داد

سازمان ملل نام ترکیه را تغییر داد سازمان ملل متحد به درخواست رسمی دولت ترکیه، املا و تلفظ نام این کشور را در زبان های خارجی از Turkey (که «ترکی» تلفظ می شد)، به Türkiye (با تلفظ «ترکیه») تغییر داد.

سازمان ملل نام ترکیه را تغییر داد

سازمان ملل متحد به درخواست رسمی دولت ترکیه، املا و تلفظ نام این کشور را در زبان های خارجی از Turkey (که «ترکی» تلفظ می شد)، به Türkiye (با تلفظ «ترکیه») تغییر داد.