رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پسرفت اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه

پسرفت اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در دو دهه اخیر درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) سرانه کشورهای روسیه بیش از ۴ برابر، ترکیه نزدیک به ۲ برابر و عربستان بیش از ۲ برابر شده، اما درآمد اقتصادی سرانه ایران تقریبا رشد نکرده است.

پسرفت اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه

در دو دهه اخیر درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) سرانه کشورهای روسیه بیش از ۴ برابر، ترکیه نزدیک به ۲ برابر و عربستان بیش از ۲ برابر شده، اما درآمد اقتصادی سرانه ایران تقریبا رشد نکرده است.