رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رابرت مالی: آماده بازگشت به برجام هستیم

رابرت مالی: آماده بازگشت به برجام هستیم نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برغم قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: ما آماده بازگشت فوری دوجانبه به پایبندی کامل به برجام هستیم.

رابرت مالی: آماده بازگشت به برجام هستیم

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برغم قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: ما آماده بازگشت فوری دوجانبه به پایبندی کامل به برجام هستیم.