رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق استعفا کردند

نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق استعفا کردند بعد از درخواست مقتدی صدر، نمایندگان این جریان از پارلمان عراق استعفا کردند و رئیس پارلمان استعفای این افراد را پذیرفت. جریان صدر ۷۳ کرسی در پارلمان عراق داشت. رهبر جریان صدر گفته: این استعفا فداکاری در راستای رها شدن ملت از سرنوشت مبهم است. اکثریت برای […]

نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق استعفا کردند

بعد از درخواست مقتدی صدر، نمایندگان این جریان از پارلمان عراق استعفا کردند و رئیس پارلمان استعفای این افراد را پذیرفت. جریان صدر ۷۳ کرسی در پارلمان عراق داشت.

رهبر جریان صدر گفته: این استعفا فداکاری در راستای رها شدن ملت از سرنوشت مبهم است. اکثریت برای ماست نه دیگران؛ در دولت توافقی شرکت نخواهم کرد.