رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا بهشتی: برای شکم گرسنه حرف از آزادی زدن یک خواب و خیال دست نیافتنی است

علیرضا بهشتی: برای شکم گرسنه حرف از آزادی زدن یک خواب و خیال دست نیافتنی است این ادعا که ما می توانیم با حفظ همین چهارچوب نئولیبرالی در نظام اقتصادی ایران به سمت جامعه عادلانه حرکت کنیم، ادعایی پوچ و بی پایه است. حتی این نظام های صدقه ای هیچ کدام در جهت ترویج عدالت […]

علیرضا بهشتی: برای شکم گرسنه حرف از آزادی زدن یک خواب و خیال دست نیافتنی است

این ادعا که ما می توانیم با حفظ همین چهارچوب نئولیبرالی در نظام اقتصادی ایران به سمت جامعه عادلانه حرکت کنیم، ادعایی پوچ و بی پایه است.

حتی این نظام های صدقه ای هیچ کدام در جهت ترویج عدالت نیست. انتظار اینکه چنین نظامی آزادی ها را محترم بشمارد و استقلال داشته باشیم هم انتظاری نا به جا است.

بنابر این واقعیت این است که کسانی که در انتظار این هستند تحولی پیدا شود متأسفانه انتظارشان نا به جا و غیر علمی است./ جماران