رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر ایران در اوکراین: مخالفت با جنگ اوکراین از اولویت های اساسی سیاست خارجی ایران است

سفیر ایران در اوکراین: مخالفت با جنگ اوکراین از اولویت های اساسی سیاست خارجی ایران است منوچهر مرادی: مخالفت با جنگ اوکراین و ضرورت پایان هرچه سریع تر آن از مسیر دیپلماسی، از اولویت های اساسی سیاست خارجی ایران است.

سفیر ایران در اوکراین: مخالفت با جنگ اوکراین از اولویت های اساسی سیاست خارجی ایران است

منوچهر مرادی: مخالفت با جنگ اوکراین و ضرورت پایان هرچه سریع تر آن از مسیر دیپلماسی، از اولویت های اساسی سیاست خارجی ایران است.