رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهر لیسیچانسک اوکراین به کنترل روسیه در آمد

شهر لیسیچانسک اوکراین به کنترل روسیه در آمد خبرگزاری نووستی روسیه: کنترل شهر کلیدی لیسیچانسک اوکراین به کنترل نیروهای روسی در آمده است. نیروهای اوکراینی هنگام ترک شهر لیسیچانسک، تاسیسات شهری و اداری مهم این شهر را ویران کردند.

شهر لیسیچانسک اوکراین به کنترل روسیه در آمد

خبرگزاری نووستی روسیه:

کنترل شهر کلیدی لیسیچانسک اوکراین به کنترل نیروهای روسی در آمده است.

نیروهای اوکراینی هنگام ترک شهر لیسیچانسک، تاسیسات شهری و اداری مهم این شهر را ویران کردند.