رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میانگین مالیات پرداختی اصناف؛ ۲.۵ میلیون تومان

میانگین مالیات پرداختی اصناف؛ ۲.۵ میلیون تومان با توجه به اینکه صاحبان مشاغل و اصناف تا پایان امروز برای ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد سال گذشته فرصت دارند، براساس آخرین آمار بیش از سه میلیون اظهارنامه تکمیل شده که برآورد شده متوسط مالیات پرداختی این افراد ۲.۵ میلیون تومان است.

میانگین مالیات پرداختی اصناف؛ ۲.۵ میلیون تومان

با توجه به اینکه صاحبان مشاغل و اصناف تا پایان امروز برای ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد سال گذشته فرصت دارند، براساس آخرین آمار بیش از سه میلیون اظهارنامه تکمیل شده که برآورد شده متوسط مالیات پرداختی این افراد ۲.۵ میلیون تومان است.