رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه مربوط به نحوه صدور مجوز انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها ابلاغ شد

مصوبه مربوط به نحوه صدور مجوز انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها ابلاغ شد با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص نحوه صدور مجوزهای مربوط به انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها ابلاغ شد.

مصوبه مربوط به نحوه صدور مجوز انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها ابلاغ شد

با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص نحوه صدور مجوزهای مربوط به انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها ابلاغ شد.