رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه دهک‌های درآمدی جامعه از یارانه دارو بهره‌مند می‌شوند

همه دهک‌های درآمدی جامعه از یارانه دارو بهره‌مند می‌شوند سخنگوی وزارت بهداشت: با اجرای طرح «دارویار»، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آنها انجام می‌شود به گونه‌ای که همه دهک های درآمدی جامعه با «دارویار» از یارانه دارو، بهره‌مند می‌شوند.

همه دهک‌های درآمدی جامعه از یارانه دارو بهره‌مند می‌شوند

سخنگوی وزارت بهداشت:

با اجرای طرح «دارویار»، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آنها انجام می‌شود به گونه‌ای که همه دهک های درآمدی جامعه با «دارویار» از یارانه دارو، بهره‌مند می‌شوند.